Pravidla a podmínky pro užívání portálu www.mujprvniklub.cz

1. Základní ustanovení

Pražský fotbalový svaz o.s. (dále jen „PFS"), se sídlem Kozí 915/7, Praha 1, IČ: 709 38 113, DIČ: CZ 709 38 113, tímto vydává pravidla a podmínky pro používání portálu www.mujprvniklub.cz (dále jen „Pravidla").

Portálem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.mujprvniklub.cz (dále jen „Portál").

Provozovatelem portálu je PFS. Provozovateli svědčí veškerá práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umisťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál.

2. Aktualizování informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly přesné a aktuální. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého obsahu, zejména obsahu podléhajícímu aktualizaci ze strany fotbalových klubů. Informace o klubech mají na Portálu obecný informativní charakter, pro úplné a nejaktuálnější informace kontaktujte prosím přímo fotbalové kluby.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umisťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoliv obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný porádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele.

4. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že pro používání tohoto Portálu se bude řídit platnými předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmimito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 

  • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.
  • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu.
  • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu,
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit.
  • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
  • zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
  • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
  • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

 

5. Ochrana osobních údajů

Zaslání informací o vybraných klubech ve webové aplikaci „Najdi si svůj klub" či "Kalendář náborů" může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

6. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.
Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.


Datum vydání 6. 9. 2013 - aktualizováno 1.6. 2014

Pražský fotbalový svaz, o.s.

 

„Vyfoť se a získej míč"


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

I. Pořadatel soutěže „Vyfoť se a získej míč" (dále jen soutěž) je Pražský fotbalový svaz o.s. (dále jen „PFS"), se sídlem Kozí 915/7, Praha 1, IČ: 709 38 113, DIČ: CZ 709 38 113.

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

I. Soutěž probíhá na území České republiky. Je vyhlášena k 1.6. 2014 v 00:01 a končí 30.6. 2014 ve 23:59.
II. Soutěžit lze od 1. 6. 2014, 00:01 do 30. 6. 2014, 23:59 SEČ.
III. Vyhodnocení proběhne do  15. 7. 2014.
IV. Výherci soutěže budou kontaktování do 15. 7. 2014 na emailem.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

I. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále „soutěžící"). Soutěžící mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
II. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu k pořadateli soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, sourozenec a manžel/ka.
III. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou = jednou fotkou.
IV. Soutěžící při zaslání fotky uvede do formuláře jméno, příjmení, ročník narození a klub dítěte a jméno, příjmení, email, bydliště zákonného zástupce dítěte. 
V. Účast v soutěži dobrovolná a zdarma.
VI. Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržet všechny body pravidel a podmínek soutěže.

4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL

I. Soutěžící zasílají společnou fotografii dítěte se svým rodičem z fotbalového náboru v průběhu měsíce června 2014.

5. VYHODNOCOVACÍ SYSTÉM

I. Odměněno bude STO nejrychlejších soutěžící.
II. Primárním kritériem je čas, tedy nejdřívějších sto zaslaných fotek. Rozhodují kriteria v tomto pořadí - den, hodina, minuta, sekunda.
III. Vyhodnocení proběhne do 15. 7. 2014.
IV. Vítěz bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailu, kterým se do soutěže registroval.

6. CENY

I. Hlavní cenou pro STO výherců je fotbalový míč.
II. Ceny budou výhercům doručeny poštou či předány osobně na základě domluvy.
III. Pořadatel soutěže nezodpovídá za zásilky poštou nedoručené. V případě, že účastník soutěže v komunikaci o jeho výhře uvedl správnou adresu pro doručení výhry, zásilka byla řádně uložena na poště, ale účastník si jí nevyzvedl a výhra se vrátí se na adresu organizátora, bude možné ji vyzvednout na adrese organizátora soutěže nejpozději 5 týdnů po ukončení soutěže, poté nárok na výhru zaniká.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

I. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby. Hmotné výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele/organizátora nebude možno kontaktovat a včas je informovat o výhře, propadají ve prospěch pořadatele. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Nového občanského zákoníku.
II. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla v průběhu soutěže. Účastník zatržením souhlasu
s pravidly soutěže v registračním formuláři schvaluje tato pravidla a dává výslovný souhlas se zasíláním komerčních sdělení ze strany pořadatele. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost.


8. OSOBNÍ ÚDAJE

I. Registrací do soutěže (odesláním údajů z formuláře) souhlasí bezplatně soutěžící se zpracováním poskytnutých údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na stránkách ww.mujprvniklub.cz Pražský fotbalový svaz o.s. (dále jen „PFS"), se sídlem Kozí 915/7, Praha 1, IČ: 709 38 113, DIČ: CZ 709 38 113, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně 5 let).
II. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
III. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s 87 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené a sdělené jméno, příjmení a město včetně zaslaná fotografie v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem
i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a že jejich zveřejňování se může dít po dobu 5 let od ukončení soutěže.
IV. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a organizátor je oprávněn použít fotodokumentaci při převzetí výhry pro marketingové účely.
V. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v době trvání soutěže bude ze soutěže vyloučen bez jakékoli náhrady.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti
v soutěži či výher právní cestou, není možná.
II. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
III. Účastí v soutěži (odesláním údajů z webového formuláře) projevuje každý soutěžící svůj souhlas
s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
IV. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

V Praze dne 1. 6. 2014

Pražský fotbalový svaz, o.s.